Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zobacz więcej

Zamknij


       Wystawianie faktur nigdy nie było tak proste :)
REGULAMIN SERWISU WWW.I-FAKTURA.PL

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oprogramowania "I-Faktura" udostępnionego przez I-Media Łukasz Ostaniewicz działającego pod adresem: Gdańsku ul. Orfeusza 20/1, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Gdańska pod numerem 139677, zwanego dalej I-Media.
2. "I-Faktura" jest serwisem umożliwiającym wystawianie faktur za pośrednictwem przeglądarki internetowej na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie podatnik podatku od towarów i usług z siedzibą (miejscem zamieszkania w przypadku osób fizycznych) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2. Definicje
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
a. Serwis - serwis internetowy "I-Faktura" dostępny pod adresem www.i-faktura.pl.
b. Użytkownik - podmiot prowadzący działalność gospodarczą posiadający w konto w Serwisie, korzystający z usług Serwisu lub zamierzający utworzyć konto w Serwisie.
§3. Tryb zawarcia umowy
1. Informacje prezentowane na stronach www.i-faktura.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
2. Użytkownik w momencie zatwierdzenia formularza tworzenia nowego konta w serwisie i-faktura.pl składa oświadczenie woli zawarcia umowy według warunków określonych w niniejszym regulaminie. Email zwrotny z serwisu i-faktura.pl otrzymany niezwłocznie po złożeniu tego oświadczenia stanowi potwierdzenie otrzymania oferty przez I-Media i jednocześnie oświadczenie o jej przyjęciu. Z chwilą doręczenia emaila zwrotnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje zawarcie umowy świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
§4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
1. I-Media dołożyła wszelkich starań, aby stworzone oprogramowanie było wolne od wad i błędów.
2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. I-Media nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.
3. Użytkownik przechowuje dane w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. I-Media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub wyciek danych przechowywanych w Serwisie, w szczególności będące skutkiem błędów, awarii, działań osób trzecich.
4. I-Media nie udziela żadnej gwarancji, iż kwoty wyliczone za pośrednictwem Serwisu (kwoty podatków, dochodu, etc) będą prawidłowe. I-Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji (w tym decyzji podatkowych).
5. Serwis nie waliduje (lub przeprowadza bardzo ograniczoną walidację) danych przesyłanych do Serwisu z wypełnianych przez Użytkownika (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) formularzy dodawania/edycji dokumentów. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji kwot zarówno na wspomnianych formularzach jak i na wydrukach dokumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu gospodarczego.
6. I-Media nie udziela żadnej gwarancji, że dokumenty generowane przez system (w formacie PDF lub w formacie strony HTML) spełniają warunki przesyłania i przechowywania, stawiane przepisami prawa w sprawie przesyłania, przechowywania i udostępniania faktur w formie elektronicznej, i nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za prawidłowość przesyłania i przechowywania tychże dokumentów w formie elektronicznej.
7. I-Media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości wynikające z wystawiania przez Użytkownika faktur, do obsługi których Serwis nie jest dedykowany (o których mowa w § 8.1), przy pomocy istniejących w Serwisie funkcjonalności.
8. I-Media zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Serwisu w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu. Zaprzestanie działania Serwisu przez okres dłuższy niż 24 godz. w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania działania Serwisu przez okres dłuższy niż 48 godz. w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania przedłużenia ważności konta w Serwisie o ilość dni równych ilości dni, w którym Serwis nie działał.
§5. Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kontrolować poprawność dokumentów, które generuje za pośrednictwem Serwisu i posługiwać się tylko dokumentami poprawnymi.
2. Obowiązkiem Użytkownika jest drukowanie faktur niezwłocznie po wprowadzeniu danych mających służyć wystawieniu tychże faktur do Serwisu i przechowywanie wszystkich faktur wygenerowanych za pomocą Serwisu w formie papierowej. Za niedopełnienie tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z informacjami zawartymi w "pomocy do programu" (zrealizowanej jako "okienko z podpowiedziami" przy większości formularzy w Serwisie, a także w formie zestawu pytań z odpowiedziami prezentowanymi na stronach www.i-faktura.pl w zakładce "Pomoc").
4. Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania do Serwisu danych osobowych osób fizycznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku konieczności wystawienia faktury dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Użytkownik zrobi to we własnym zakresie (poza Serwisem).
5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania I-Media o wszelkich zmianach adresu email przypisanego do konta w Serwisie.
6. Użytkownik zobowiązuje się do skonfigurowania poziomu bezpieczeństwa na koncie (Zakładka do stępna po wybraniu w menu: "Ustawienia"->"Bezpieczeństwo").
§6. Ochrona prywatności
1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez I-Media jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą.
2. Dane osobowe konrahentów Użytkownika wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika będą przetwarzane przez Użytkownika jako Administratora Danych Osobowych.
3. Użytkownik upoważnia I-Media do wykonywania czynności technicznych związanych z przetwarzaniem danych, o których mowa w §6.2, w szczególności do: utrwalania, przechowywania, usuwania, sporządzania backupów (kopii zapasowych) tychże danych w celach związanych ze świadczoną usługą.
4. Podanie danych, o których mowa w §6.1, w szczególności podanie adresu e-mail, loginu oraz danych adresowych prowadzonej działalności gospodarczej, jest wymagane w trakcie rejestracji w Serwisie z uwagi na techniczne właściwości świadczonej usługi.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, o których mowa w §6.1 oraz ich poprawiania.
6. Prawo do podglądu i edycji innych danych aniżeli dane o których mowa §6.1, w szczególności do wglądu i edycji danych, o których mowa w §6.2, a także do wglądu i edycji dokumentów wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w okresie, gdy Użytkownik posiada aktywny abonament (przez "aktywny" rozumie się: opłacony lub trwa bezpłatny okres testowy) za korzystanie z Serwisu. Prawo do żądania usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi zawsze, bez względu na opłacenie abonamentu.
7. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie I-Media czynności w ramach niniejszej usługi.
8. I-Media zobowiązuje się, że nie wykorzysta danych o których mowa w §6.1 oraz w §6.2 w celach innych aniżeli bezpośrednio związanych ze świadczoną usługą, chyba że nastąpi to za zgodą Użytkownika.
9. I-Media zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych na koncie Użytkownika na prośbę oraz na żądanie uprawnionych organów (w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).
§7. Odpłatność za korzystanie z Serwisu
1. Za korzystanie z Serwisu I-Media pobiera od Użytkowników opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. I-Media zastrzega sobie możliwość organizowania promocji czasowo zwalniających Użytkownika z obowiązku opłaty za korzystanie z Serwisu (lub pomniejszających tę opłatę). Informacje o wszelkich promocjach będą publikowane na stronie www.i-faktura.pl (lub podstronach Serwisu).
3. I-Media zastrzega sobie możliwość czasowego dezaktywowania konta danego Użytkownika w przypadku zalegania z płatnością za użytkowanie z Serwisu, a w przypadku zalegania z płatnością powyżej 3 miesięcy możliwość usunięcia konta Użytkownika (wraz ze wszelkimi danymi) z Serwisu.
4. Faktury VAT za użytkowanie Serwisu wystawiane będą w ciągu 7 dni od wpływu należności na konto I-Media. Oryginał faktury przesyłany będzie do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły).
5. I-Media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe dostarczenie korespondencji z fakturą przez Pocztę Polską.
6. Tworzenie nowego konta w Serwisie przez Użytkownika, który dotychczas korzystał z innego konta stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. I-Media zastrzega sobie możliwość podjęcia jednego lub wielu spośród następujących działań: blokowania dostępu do tak utworzonego konta, usuwania danych znajdujących się na koncie, usunięcia całego konta wraz ze wszystkimi danymi, wprowadzenia mechanizmów utrudniających korzystanie z konta, wprowadzenia mechanizmów uniemożliwiających danemu Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. I-Media działania takie podejmie w sytuacji, gdy uzna, że działanie Użytkownika miało na celu uniknięcie płacenia opłaty abonamentowej za korzystanie z dotychczas używanego konta.

§8. Cechy szczególne Serwisu
1. Serwis nie oferuje rozwiązań dedykowanych do wystawiania faktur:
a) zaliczkowych,
b) przez nabywcę towaru lub usługi (w tym w szczególności w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, samofakturowania oraz nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego),
c) w ramach innych transakcji opodatkowanych aniżeli dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju,
d) przez płatnika,
e) przez małego podatnika,
f) przez przedstawiciela podatkowego,
g) dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża,
h) dokumentujących udzielenie rabatu,
i) dokumentujących czynności o charakterze ciągłym,
j) zbiorczych,
k) uproszczonych.
l) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi.
2. Serwis umożliwia wystawianie faktur zawierających maksymalnie 20 pozycji.
3. Serwis zaokrągla wprowadzone kwoty do pełnych groszy (lub odpowiednio eurocentów w przypadku waluty euro). Program nie umożliwia wprowadzania kwot o większej precyzji.
4. Serwis nie umożliwia wystawiania faktur zawierających pozycje, dla których ilość towarów zdefiniowano jako liczba o precyzji większej aniżeli dwa miejsca po przecinku.
5. Maksymalna wartość brutto faktury oraz maksymalna wartość brutto pojedynczej pozycji na fakturze obsługiwana przez Serwis to 21 474 836,47 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych, czterdzieści siedem gr.).
6. Maksymalna liczba jednostek towarów na pojedynczej pozycji faktury obsługiwana przez Serwis to 1 000 000 (jeden milion).
7. Serwis nie oferuje funkcjonalności wystawiania faktur w walutach innych aniżeli PLN, EUR.
8. Serwis oferuje możliwość wystawienia faktury korygującej wyłącznie w zakresie korygowania danych na pozycjach faktury (bez uwzględnienia rabatów, bez bez możliwości korygowania waluty).
9. I-Media nie gwarantuje wspierania przez Serwis wszystkich rodzajów oraz typów faktur funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
10. Serwis służy do wystawiania, nie zaś do przechowywania i ewidencji faktur. Serwis nie oferuje usług ewidencji dokumentów, w szczególności nie oferuje usług ewidencji faktur. W szczególności serwis nie oferuje usług ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku. Użytkownik prowadzi ewidencje we własnym zakresie (poza serwisem).
11. Serwis umożliwia Użytkownikowi wprowadzanie danych, na podstawie których Użytkownik może utworzyć (wydrukować) faktury. Po wybraniu funkcji "drukuj" (lub "drukuj oryginał" lub "drukuj kopię") na danych, które Użytkownik wprowadził do Serwisu, Serwis generuje na podstawie tychże danych tzw. "obraz faktury" (w postaci pliku PDF lub strony HTML). Użytkownik może poprzez wydrukowanie "obrazu faktury" utworzyć fakturę. Tworzenie faktur na podstawie danych zgromadzonych w Serwisie nie jest integralną częścią Serwisu (tworzenie faktur odbywa się za pomocą oprogramowania sterownika drukarki zainstalowanego na komputerze Użytkownika).
12. Serwis umożliwia Użytkownikowi wystawianie do 400 dokumentów miesięcznie (O ile w cenniku usług Serwisu przy wybranym przez Użytkownika typie konta nie określono inaczej).
13. Serwis umożliwia wprowadzanie do systemu danych o fakturach, na których łączna kwota podatku ustalona jest w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. Serwis nie oferuje obsługi dokumentów, na których kwota podatku ustalona jest w inny sposób.
14. Serwis nie oferuje funkcjonalności generowania zestawień w postaci jednolitych plików kontrolnycyh (JPK). W szczególności serwis nie oferuje funkcjonalności generowania jednolitych plików kontrolnych dotyczących faktur VAT (JPK_FA).
§9. Usługi dodatkowe dostępne w Serwisie
1. Za dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu, zwanych dalej usługami dodatkowymi, I-Media pobiera dodatkową opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. Usługi dodatkowe stają się aktywne po ich opłaceniu (lub, w przypadku niektórych usług dodatkowych, po uruchomieniu okresu testowego danej usługi dodatkowej).
3. Korzystanie z usług dodatkowych jest możliwe, jeśli są one aktywne i jednocześnie aktywny jest abonament podstawowy za użytkowanie konta. Jeśli abonament podstawowy za użytkowanie konta wygaśnie, zablokowana zostanie również możliwość korzystania z usług dodatkowych przypisanych do konta. Po opłaceniu abonamentu podstawowego możliwość korzystania z usług dodatkowych zostaje przywrócona zgodnie z ich okresem abonamentowym.
§10. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres email Serwisu (i-faktura@i-faktura.pl). Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę konta w Serwisie oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji.
2. I-Media rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od daty jej doręczenia (daty odebrania maila), a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
§11. Postanowienia dodatkowe
1. I-Media zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.
2. Aktualna wersja regulaminu prezentowana jest na stronach www.i-faktura.pl.
§12. Postanowienia końcowe
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Polityka prywatności | ©2006-2017 I-Media Łukasz Ostaniewicz